Logo MomsCare
 
 

Ochrana osobních údajů

V těchto „Zásadách ochrany osobních údajů” Vám přiblížíme praxi, kterou se řídí společnost MomsCare s.r.o. ve věci shromažďování, zpracovávání a zveřejňování určitých informací, včetně osobních údajů uživatelů.
 
 

Vaše osobní údaje budou zpracovávaný za účelem využívání služeb poskytovaných společností MomsCare s.r.o. a pro její marketingové účely. Zákonností zpracovávání Vašich osobních údajů je smlouva – podle článku 6. odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jako GDPR. Zákonností zpracovávání Vašich osobních údajů je i právně odůvodněný zájem správce údajů – podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v realizaci marketingových cílů reklamováním vlastních výrobků a služeb. Právně odůvodněným zájmem správce údajů je i ochrana společnosti MomsCare s.r.o před případnými nároky.

Kontakt

V případě dotazů týkajících se těchto podmínek nebo našeho zpracovávání osobních údajů uživatelů atd., použijte prosím mail dpo@momscare.cz.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost MomsCare s.r.o. se sídlem Sukova 454, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 05626471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266749. (dále jen „správce“).

Shromažďování údajů

O uživatelích shromažďujeme a uchováváme následující údaje:

Informace poskytované uživatelem:
  • identifikační údaje např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, příp. rodné číslo, datum narození, IČ, DIČ;
  • kontaktní údaje např. kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace;
  • popisné údaje např. bankovní spojení;
  • úřední identifikační údaje, mezi jinými pro účely spojené s daňovými předpisy;
  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektů údajů např. zpracování fotografií.
Informace z jiných zdrojů: mezi subjekty, které jsou zdrojem takových údajů, můžeme uvést například:
  • partnery, kteří s námi spolupracují v rámci nabízení přístupu k službě nebo v rámci společných marketingových akcí;
  • subjekty poskytující demografické a geografické údaje, údaje týkající se reklam, včetně cílených reklam a reklam online, a široce pojatou analytiku;
  • veřejně přístupné zdroje;
  • informace z pluginu sociálních sítí, jako je například „To se mi líbí“ na FB stránce www.
Údaje shromažďujeme a uchováváme v naší interní databázi.

Nakládání s údaji

S výše uvedenými informacemi nakládáme a zpracováváme je za účelem využití služeb poskytovaných Momscare a pro její marketingové účely, zejména pro účely:

  • registrace uživatele, realizaci objednávek a plateb uživatele;
  • zlepšování našich služeb, optimalizace způsobů doporučování obsahu;
  • analýzy a lepší pochopení našich uživatelů;
  • posílání informací o naší službě (např. za použití emailových zpráv, kanálů internetové komunikace);
  • posílání informací o novinkách, speciálních nabídkách a akcích nebo anketách.

Zveřejňování údajů

Zásadně neprodáváme, nezpřístupňujeme ani nepředáváme shromažďované informace jiným subjektům, ledaže povinnost jejich zpřístupnění vyplývá z obecně platných právních předpisů, nebo když jsou údaje o uživateli nezbytné pro poskytování služeb uživatelům s určitým cílem a za podmínek uvedených níže:

Poskytovatelé služeb:
  • dopravním partnerům, kteří budou zajišťovat případnou osobní přepravu;
  • obchodním partnerům, kteří pro nás zajišťují dílčí služby při realizaci vámi objednaných služeb.
Uživatel může v rámci naší služby dobrovolně zveřejnit své údaje například tím, že zveřejní své hodnocení nebo názor na námi nabízený obsah, které mohou využít třetí osoby.

Práva uživatele a informace týkající se uživatele

Máte právo:

  • na přístup ke svým osobním údajům, na obdržení kopie svých osobních údajů podléhajících zpracovávání;
  • na opravu svých chybných údajů;
  • žádat o odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě, že nastanou okolnosti uvedené v článku 17 GDPR;
  • žádat o omezení zpracovávání údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR;
  • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů v případech uvedených v článku 21 GDPR;
  • přenášet dodané údaje zpracovávané automatizovaným způsobem.
Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:
  • e-mailovou zprávou na: dpo@momscare.cz
  • písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu:MomsCare s.r.o., Sukova 454, 252 64 Velké Přílepy;
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení

Používáme zabezpečení a technologické i řídící procesy, které zajištují přiměřenou úroveň zabezpečení ve vztahu k hrozbám spojeným se zpracováváním osobních údajů, a jejich účelem je ochrana údajů uživatele před jejich ztrátou, krádeží, neoprávněným přístupem, zneužitím nebo modifikací.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Momscare si vyhrazuje možnost tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. V takovém případě se v obsahu Aplikace nebo na stránkách služby objeví příslušná informace.

Souhlas

Používáním našich služeb s těmito Zásadami ochrany osobních údajů souhlasíte. V případě, že s výše uvedenými zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím služby Momscare. Další používání našich služeb po zavedení změn v Zásadách ochrany osobních údajů bude bráno jako souhlas s výše uvedenými změnami.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.